Регламент за участие в IAB MIXX AWARDS 2024

Наградите на Interactive Advertising Bureau – IAB MIXX Awards Bulgaria – отличават най-добрите локални интерактивни маркетингови кампании през изминалата година: идеи, които вдъхновят дигиталната общност и посочват бъдещите тенденции в индустрията.

Събитието цели  да представи и награди участниците, които утвърждават изградените стандарти за комуникация и реклама в дигитална среда и продължават да я  развиват. Основен фокус на организацията в България е да подкрепя прилагането и развиването на тези стандарти в локалната среда и нейните представители (рекламодатели, агенции, медии изграждайки стабилна и прозрачна бизнес среда, с ясни правила). 

Последните 3 години предложиха нови предизвикателства, които промениха средата, динамиката и ценността система на общество. Именно за това организацията фокусира внимание върху локална екосистема и взаимодействията в нея, извежда на преден план кампаниите реализирани чрез местни комуникационни канали.

Събитието е организирано от IAB България – част от световната мрежа на IAB, създадена за да развива и налага стандарти в дигиталната среда и бизнес.

IAB MIXX Awards са приети не само като престижен показател в света за най-добрите кампании, а като състезание на идеи за цялата дигитална индустрия.

Церемонията по награждаване на победителите ще се състои на 16 май 2024 г. София.

Условия за участие

В конкурса могат да кандидатстват възложителят (рекламодател) на кампанията или нейният изпълнител (агенция/медиа).

Участниците могат да представят рекламни продукти, създадени в България и реализирани в страната или чужбина в посочените формати и канали.

Журито ще излъчи по минимум трима финалиста във всяка категория. Финалистите трябва да подготвят видео с максимална дължина до 60 секунди, с което ще бъдат представени по време на церемонията на 16 май.

1. МОГАТ ДА УЧАСТВАТ всички кампании, публикувани, излъчвани, организирани в периода декември 2022 година – декември 2023 година.

2. МОГАТ ДА УЧАСТВАТ вътрешнофирмени кампании, осъществени и без помощта рекламни агенции.

3. УЧАСТНИЦИТЕ СА ДЛЪЖНИ да притежават писмено разрешение за участие в конкурса от рекламодателя (собственика на правата), което да бъде предоставено при поискване в срок от 3 дни.

4. НЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ търговски комуникации, по отношение на които са налице наложени санкции от държавни, общински и/или независими регулаторни органи, както и такива в несъответствие с Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в България, установено с влязло в сила решение на Етичната комисия.

5. МОГАТ ДА УЧАСТВАТ реклами, чиито санкции, наложени от регулаторен орган, но не са били потвърдени от съда.

6. ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНА И СЪЩА ЗАЯВКА от повече от една агенция, до участие в конкурса ще бъде допуснат кандидатът, оторизиран от рекламодателя.

7. ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕКЛАМИТЕ.

8. ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО да променя броя или вида на категориите в зависимост от заявките и в съответствие регламента и категориите на IAB.

9. Техническата комисия има правото по своя преценка да премества заявка от една категория в друга.

10. След приключване на крайния срок за подаване на заявки и материали за участие ОРГАНИЗАТОРЪТ ПУБЛИКУВА на интернет страницата www.mixx.bg ПЪЛЕН СПИСЪК НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ И ЛИНК КЪМ ТЕХНИТЕ КАНДИДАТУРИ с цел публичност и прозрачност на конкурса.

11. РЕКЛАМАТА/КОМУНИКАЦИОННАТА КАМПАНИЯ не трябва да нарушава авторските и сродните права на нейните създатели или на трети лица. Ако възникне оплакване или претенция, че кампанията е направена от трето лице, при всякакви официални юридически искове участникът трябва да сътрудничи на организаторите в защитата срещу подобни обвинения и претенции. В случай че претенциите на третото лице се окажат основателни, участникът следва да обезщети третото лице, без това да засяга имуществената сфера на организаторите.

12. ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВКАТА представлява разрешение на участника към организаторите да правят копия, възпроизвеждат, разпространяват, показват и излъчват (по безжичен път или кабел, както и чрез Интернет) творческите материали и информацията за рекламата/кампанията с образователна и промоционална цел.

13. УЧАСТНИЦИТЕ СА ДЛЪЖНИ да изпратят видео материал с който да представят своите заявки

14. УЧАСТНИЦИТЕ СА ДЛЪЖНИ да изпращат всички детайли за кампаниите на английски език.

15. За всяка категория, в която участва кампанията, се заплаща такса в размер:

– Early Bird: 200 лв. (от 19.02.2024 до 03.03.2024)

– Standard: 300 лв. (от 04.03.2024 до 31.03.2024)

 Last minute: 400 лв.(от 01.04.2024 до 07.04.2024 —> УДЪЛЖЕН ДО 15 АПРИЛ)

*Всички суми са без ДДС.

16. За всяка регистрация получавате един билет за церемонията на Mixx Awards. Всяка десета заявка е безплатна.

Заявки, получени след крайния срок или неотговарящи на техническите изисквания, няма да се допускат до участие в конкурсната програма.

При наличие на пропуски или непълноти в заявките и/или материалите, те трябва да бъдат отстранени до 3 работни дни.