Регламент за участие в IAB MIXX AWARDS 2022

Наградите на Interactive Advertising Bureau – MIXX Awards Bulgaria отличават най-добрите в интерактивния маркетинг през годината. Победителите вдъхновят дигиталната общност и посочват бъдещите тенденции в индустрията.

Събитието е организирано от Interactive Advertising Bureau България (част от световната мрежа на IAB, създадена за да поддържа и налага стандарти в дигиталната среда и бизнес).

The IAB MIXX Awards са приети не само като показател номер едно в света за най-добрите кампании, а като състезание за цялата дигитална индустрия.

Церемонията по награждаване на победителите ще се състои на 20 Април 2022г. София.

Условия за участие

В конкурса могат да кандидатстват възложителят (рекламодател) на кампанията или нейният изпълнител (агенция).

Участниците могат да представят рекламни продукти, създадени в България и реализирани в страната или чужбина, които са създали или реализирали съответните реклами в посочените формати и канали.

Журито ще излъчи по минимум трима финалиста във всяка категория. Финалистите трябва да подготвят видео с максимална дължина до 60 секунди, с което ще бъдат представени по време на церемонията на 20 Април .

1.МОГАТ ДА УЧАСТВАТ всички кампании, публикувани, излъчвани, организирани в периода декември 2020 година – декември 2021 година.

2.МОГАТ ДА УЧАСТВАТ вътрешнофирмени кампании, осъществени и без помощта рекламни агенции.

3.УЧАСТНИЦИТЕ СА ДЛЪЖНИ да притежават писмено разрешение за участие в конкурса от рекламодателя (собственика на правата), което да бъде предоставено при поискване в срок от 3 дни.

4.НЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ търговски комуникации, по отношение на които са налице наложени санкции от държавни, общински и/или независими регулаторни органи, както и такива в несъответствие с Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в България, установено с влязло в сила решение на Етичната комисия.

5.МОГАТ ДА УЧАСТВАТ реклами, чиито санкции, наложени от регулаторен орган, но не са били потвърдени от съда.

6.ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНА И СЪЩА ЗАЯВКА от повече от една агенция, до участие в конкурса ще бъде допуснат кандидатът, оторизиран от рекламодателя.

7.ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕКЛАМИТЕ.

8.ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО да променя броя или вида на категориите в зависимост от заявките и в съответствие регламента и категориите на IAB.

9.Журито има правото по своя преценка да премества заявка от една категория в друга.

10.След приключване на крайния срок за подаване на заявки и материали за участие, ОРГАНИЗАТОРЪТ ПУБЛИКУВА на интернет страницата www.mixx.bg ПЪЛЕН СПИСЪК НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ И ЛИНК КЪМ ТЕХНИТЕ КАНДИДАТУРИ, с цел публичност и прозрачност на конкурса.

11.РЕКЛАМАТА/КОМУНИКАЦИОННАТА КАМПАНИЯ не трябва да нарушава авторските и сродните права на нейните създатели или на трети лица. Ако възникне оплакване или претенция, че кампанията е направена от трето лице, при всякакви официални юридически искове участникът трябва да сътрудничи на организаторите в защитата срещу подобни обвинения и претенции. В случай че претенциите на третото лице се окажат основателни, участникът следва да обезщети третото лице, без това да засяга имуществената сфера на организаторите.

12.ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВКАТА представлява разрешение на участника към организаторите да правят копия, възпроизвеждат, разпространяват, показват и излъчват (по безжичен път или кабел, както и чрез Интернет) творческите материали и информацията за рекламата/кампанията с образователна и промоционална цел.

13.УЧАСТНИЦИТЕ СА ДЛЪЖНИ да изпратят видео материал с който да представят своите заявки

14.УЧАСТНИЦИТЕ СА ДЛЪЖНИ да изпращат всички детайли за кампаниите на Английски език

15.За всяка категория, в която участва кампанията, се заплаща такса в размер:

– Early Bird: 200 лв. (от 09.12.2021 до 09.02.2022)

– Standard: 300 лв. (от 10.02.2022 до 02.03.2022)

– Last minute: 400лв.(от 03.03.2022 до 10.03.2022)

Всички суми са без ДДС.

16.За всяка регистрация получавате един билет за церемонията на Mixx Awards.

Заявки, получени след крайния срок или неотговарящи на техническите изисквания, няма да се допускат до участие в конкурсната програма.

При наличие на пропуски или непълноти в заявките и/или материалите, те трябва да бъдат отстранени до 3 работни дни.

КАТЕГОРИИ В MIXX 2022

Кандидатствай с заявка в MIXX 2022

Критерии за оценка